3 Бързи и Лесни Стъпки към Преференциалното Пазаруване

1| Активирай
своята карта
2| Избери магазини
от каталога
3| Пазарувай Онлайн
с преференциална отстъпка

Как получихте вашата карта?

Моля, прочетете и приемете Общите Условия, за да активирате Вашата карта

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WEBOCARD

1.Предмет

Настоящите Общи правила и условия уреждат взаимоотношенията между НЮ СТЕЙДЖ ООД, наричан по-долу 'WEBOCARD' от една страна и клиентите – във връзка с активирането, обслужването и използването на карти WEBOCARD.

Тези общи условия са задължителни за всички притежатели на карта WEBOCARD. Използвайки WEBOCARD, всички услуги предлагани от лоялната програма и този уеб сайт, вие се съгласявате и сте обвързани с настоящите Общи условия за ползване на WEBOCARD.

 

2.Дефиниции и определения

НЮ СТЕЙДЖ ООД е дружество създадено през 2002 година, регистрирано по Търговския закон на Република България, с адрес на търговски офис: София 1138, ул. Самоковско шосе 2Л, Търговски Център Боила.

WEBOCARD е програма за лоялни търговци, която позволява на притежателите на карти WEBOCARD да пазаруват с различни отстъпки от електронни магазини участници в програмата.

Картодържател е всеки прителжател на WEBOCARD карта. WEBOCARD се предоставя на клиент след поръчка от търговец/магазин, използващ платформата на WEBOCARD или като подарък без обвързване с поръчка в опредени случаи.

 

3.Получаване и регистрация/активация на карта

Клиент може да получи карта след еднократно успешно пазаруване от някой от електронните магазини, които работят с WEBOCARD или като подарък без обвързване с поръчва в определени случаи.

За да може да използвате вашата карта и да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване с намаления в електронните магазини участници в програмата, е необходимо първо да регистрирате/активирате вашата карта.

За да регистрирате вашата карта трябва да въведете номера на картата, вашето име и фамилия и E-mail адреса, с който сте направили поръчката, с която сте получили картата. След успешна регистрация/активация на вашата карта вие ще може да се възползвате от различните отстъпки, които предлагат всички търговци, участници в програмата WEBOCARD.

Данните, които WEBOCARD получава при регистрацията / активирането, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите. WEBOCARD гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните в настоящите условия. Потребителите са абонирани за информационния ни бюлетин, като могат да прекратят абонамента си по всяко време.

С отбелязване на отметка в полето "Прочетох и съм съгласен с Общите Правила и Условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи Правила и Условия и ги приема изцяло и безукорно.

Всеки E-mail регистриран в WEBOCARD, може да се асоциира само с една карта и се издава само една такава.

Притежанието на картата не поражда задължение притежателят й да извършва покупки.

 

4.Използване на карта

След успешна регистрация/активация всеки притежател на WEBOCARD карта може да пазарува с отстъпка в електронните магазини, които участват в програмата WEBOCARD. Картата за отстъпка може да се използва след активация и само в комбинация с асоциирания с нея e-mail адрес. За да се възползва от отстъпките, които предлагат търговците, участници в програмата, картодържателят трябва да използва същия E-mail адрес, с който е асоциирана картата.

Електронните магазини, участници в програмата и предлагащи отстъпка за WEBOCARD картодържатели са публикувани на уеб сайта на WEBOCARD www.webocard.com. Конкретните условия на отстъпки за всеки електроннен магазин се публикуват на уеб сайта на всеки магазин

Всеки търговец/магазин има право да променя условията на отстъпките, които предлага на картодържатели, като тези промени се отразяват в писмен вид на уеб страницата на търговеца и на уеб сайта на WEBOCARD www.webocard.com.

WEBOCARD поема ангажимента, но не се задължава своевременно да информира картодържателите на карти за промени в характера и условията на отстъпки в различните магазини, като промените влизат в сила в момента на публикуването им на уеб сайта на електронния магазин.

Притежанието на картата не поражда задължение притежателят й да извършва покупки.

WEBOCARD НЕ Е БАНКОВА КАРТА ИЛИ СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ.

Картата за отстъпка не може да бъде използванa преди активацията й на интернет адрес www.webocard.com.

Картата за отстъпка не предполага ограничения на броя поръчки, за които може да се начисли отстъпка.

Картата важи само за публикуваните в уебсайта на WEBOCARD търговци и магазини.

WEBOCARD си запазва правото да променя правила и условията за ползване на картите и/или услугите, включително обхвата на действие на картата, по всяко време. Всяка една от промените в условията влиза в сила след публикуване й на интернет страница на WEBOCARD www.webocard.com.

 

5.Срок на валидност на картата

WEBOCARD картата няма срок на валидност. Картата е валидна докато услугата съществува. Картодържателят може да прекрати използването на картата по всяко време, като не е обвързан с минимален или максимален срок на използване й, и не е необходимо да извършва каквото и да било действие свързано с желанието му да не използва картата.

WEBOCARD не се ангажира с минимален или краен срок за предоставяне на картата за отстъпка, като си запазва правото да деактивира карта на потребител без предупреждение в случите, когато се установят злоупотреби с картата, в това число нереални поръчки в дадени магазини и други злонамерени действия.

Всеки картодържател може да извършва проверки за статус на картата си чрез формата за справка на уеб сайта на WEBOCARD www.webocard.com.

 

6.Деактивиране и Анулиране на карта

WEBOCARD има право да деактивира или анулира карта без предупреждение в случаите, когато се установят злоупотреби с картата, в това число нереални поръчки в дадени магазини и други злонамерени действия.

Всеки картодържател може да извършва проверки за статус на картата си чрез формата за справка на уеб сайта на WEBOCARD www.webocard.com.

 

7.Права и задължения на WEBOCARD

WEBOCARD се задължава да поддържа програмата WEBOCARD и всички свързани с нея услуги, софтуер и платформи до нейното преустановяване.

WEBOCARD има право да съхранява личните данни на картодържателите съгласно с общите условия.

WEBOCARD има право да деактивира или анулира карта, при установяване на злоупотреби и злонамерени действия от страна на картодържателите.

WEBOCARD има право да преустанови участието на даден търговец в програмата, когато са нарушение условията за лоялност и участие. В такъв случай картодържателите няма да могат да продължат да пазаруват от търговеца с отстъпка, но клиенти получили своите карти след поръчка от съответния търговец, ще могат да продължат да ги използват в другите онлайн магазини, участници в програмата.

 

8.Права и задължения на картодържател

Всеки картодържател има право да пазарува с отстъпка в електронните магазини, участници в програмата. Размера на отстъпката, условията и начина на пазаруване се определят от търговеца, собственик на електронния магазин.

При ползване на картата и услугите, предлагани от WEBOCARD, Вие се задължавате: а) Да не нарушавате и да зачитате правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от WEBOCARD услуги.
б) Да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
в) Да уведомявате незабавно WEBOCARD и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
г) Да не зареждате, изпращате, предавате, разпространявате или използвате по какъвто и да било начин и да не правите достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер или нецензурни съобщения, комерсиални съобщения, текстове и снимки с порнографско съдържание, компютърни вируси, текстове и софтуер, които са обект на закона за авторското право и сродните му права.
д) Да не извършвате злонамерени действия.

 

9.Ограничаване на отговорността

WEBOCARD не се ангажира с минимален или краен срок за предоставяне на картата за отстъпка.

WEBOCARD поема ангажимента, но не се задължава своевременно да информира картодържателите на карти за промени в характера и условията на отстъпки в различните магазини, като промените влизат в сила в момента на публикуването им на уеб сайта на съответния електроннен магазина.

WEBOCARD се старае да поддържа платформата и информацията свързана с предлаганите услуги актуална, но не гарантира условията за отстъпки и не носи отговорност под никаква форма за предявени претенции от страна на крайните ползватели на картите в случай, че отстъпката оферирана от търговец/магазин не бъде приложена при извършване на плащането към същият този търговец/магазин. При констатация на подобен казус моля, свържете се с екипа на WEBOCARD, за да предприемем необходимите действия. И в случай ,че установим несъответствия да отсраним дадения търговец/ онлайн магазин от програмата на WEBOCARD.

При никакви обстоятелства WEBOCARD не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални и или други щети, които са в резултат на използването на или невъзможността за използване на услугите предлагани от програмата. Същото се отнася за каквито и да било други щети нанесени на когото и да било в резултат от грешки, пропуски, прекъсвания, повреди, природни бедствия, лоша комуникация, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп.

 

10.Приложимо право и юрисдикция

Ако някоя част от тези Общи условия се установи, че е недействителна или неприложима, останалите разпоредби на Общите условия остават в пълна сила. Тези общи условия се уреждат от българското законодателство и са под юрисдикцията на българските съдилища.

 

11.Измениния и допълнения на обите условия

WEBOCARD има право да извършва едностранно промени в настоящите Общи условия, които имат обвързваща сила за страните. WEBOCARD довежда до знанието на Картодържателите извършенит промени чрез публикуване на обновената версия на Общите условия на уеб сайта www.webocard.com.

Прочетох и приемам Общите Условия

Запитване за програмата

Ако сте собственик или представител на Онлайн Магазин-и и желаете да се присъедините към програмата на Web-O-Card моля, попълнете и изпратете формата по-долу. Наш представител ще прегледа информацията и ще се свърже с Вас в кратък срок.

Моля, посочете държава-произход на вашия бизнес: